Regulamin


R E G U L A M I N

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Przedmiotem umowy jest wynajem lokalu „na Kwadracie” położonego w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 12.

2.Regulamin określa zasady rezerwacji, reklamacji, odstąpienia od umowy najmu lokalu „na Kwadracie” położonego w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 12.

 

2 REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

1.Najmujący - to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.

2.  Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.
Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rezerwacja” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty), (2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję” oraz (3) opłaceniu za pośrednictwem platformy płatności online Dotpay.pl kaucji w kwocie 300zł.

W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego.

Administratorem danych jest Doradca Biznesowy Dawid Żelazowski, 14-200 Iława, ul. Kościuszki 13/17 NIP:7441645356, Regon: 280560199. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://na-kwadracie.pl/polityka-prywatnosci.

3.Aby zarezerwować termin, należy w ciągu 24 godzin od dnia rezerwacji online dokonać wpłaty 300 zł która, jest zaliczana na poczet kaucji na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez osoby przebywające w lokalu.

4. Płatność kaucji, o której mowa w powyższym punkcie dokonywana jest za pośrednictwem platformy płatności online Dotpay.pl

5.Kaucja w wysokości 300 zł jest potwierdzeniem rezerwacji, która w razie rezygnacji z rezerwacji później niż 14 dni przed planowanym najmem nie podlega zwrotowi.

6. Nie później niż w dniu wydania lokalu najemca zobowiązany jest do dokonania wpłaty gotówką pracownikowi firmy kwoty należnej za wybrany termin.

7.Dokonanie wpłaty za najem lokalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

8.Najemca w dzień planowanego najmu po telefonicznym umówieniu, spotyka się z pracownikiem lokalu „Na Kwadracie” w celu otrzymania kluczy do lokalu oraz oględzin lokalu w celu jest stwierdzenia stanu faktycznego, jaki istnieje w chwili przekazania lokalu przez wynajmującego najemcy. Po zakończeniu najmu lokal jest sprawdzany przez Wynajmującego lub upoważnioną do tej czynności osobę. W przypadku dostrzeżenia występujących uszkodzeń przedmiotu najmu, bądź strat materialnych Najemca zobowiązuje się do spisania protokołu zdawczo – odbiorczego uwzględniającego poniesione przez Wynajmującego straty oraz do pokrycia szkód w sposób uzgodniony z Wynajmującym.

9. Ceny wynajmu lokalu to :

- Niedziela czwartek - 800zł brutto (w tym 23% Vat)

- Piątek - sobota - 1100zł brutto (w tym 23% Vat)

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

5 REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej oraz wynajmu lokalu "na Kwadracie" przy ul. Jana z Kolna 12 w Gdyni mogą zostać złożone przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: Tadeusza Kościuszki 13/17, 14-200 Iława lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dawid.zelazowski@gmail.com.
2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Odstąpienie od umowy możliwe jest w ciągu 14 dni od złożenia rezerwacji, jednak nie później niż 14 dni przed zarezerwowaną datą najmu.

do góry